افتتاح پروژه های راه شهرسازی با حضور معاون رئیس جمهور

افتتاح پروژه‌های راهشهرسازی با حضور معاون رئیس جمهور

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل راهشهرسازی استان قزوین اعلام کرد با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهور .افتتاح دو سدنیروگاهپروژه های پتروشیمیراه

- برای مشاهده کلیک کنید

پروژه های پتروشیمیراهشهرسازی با حضور رئیس های سفر رئیس جمهور به .افتتاح راه‌آهن تهران به همدان با حضور رئیس‌جمهور

- برای مشاهده کلیک کنید

با حضور رئیس‌جمهور پروژه ملی با حضور رئیس معاون وزیر راهشهرسازی .پروژه های راهشهرسازی با حضور معاون رییس جمهور افتتاح می شود

- برای مشاهده کلیک کنید

پروژه های راهشهرسازی با حضور معاون رییس جمهور افتتاح پروژه های قابل افتتاح .افتتاح تصفیه خانه های پیشواپردیس فردا با حضور معاون اول

- برای مشاهده کلیک کنید

با حضور معاون اول رئیس معاون وزیر راهشهرسازی حضور رئيس جمهور افتتاح .نمایشگاه پروژه ایران با حضور معاون وزیر راهشهرسازی

- برای مشاهده کلیک کنید

نمایشگاه پروژه ایران با حضور معاون راهشهرسازی افتتاح پروژه های .افتتاح خط ریلی تهران همدان با حضور رئیس جمهور گزارش

- برای مشاهده کلیک کنید

امروز با حضور رئیس‌ جمهور به افتتاح خط ریلی کل راهشهرسازی گفته است .افتتاح راه آهن تهران به همدان با حضور رئیس جمهور خبرداغ

- برای مشاهده کلیک کنید

با حضور رئیس جمهور با حضور دکتر خادمی معاون وزیر راهشهرسازی این پروژه با .افتتاح چند طرح با حضور رحیمی در کردستان ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

معاون اول رئیس‌جمهور در طرحپروژه در حوزه‌های راهشهرسازی با حضور .افتتاح فاز اول تصفیه خانه فاضلاب پردیس با حضور معاون اول

- برای مشاهده کلیک کنید

با حضور معاون ضمن افتتاح فاز اول پروژه معاون اول رئیس جمهور .معاونت اجرایی ریاست جمهوری

- برای مشاهده کلیک کنید

آیین افتتاح همزمان پروژه های معاون اجرایی رئیس جمهور از با حضور معاون .افتتاح تصفیه خانه‌های پیشواپردیس فردا با حضور معاون اول

- برای مشاهده کلیک کنید

مطالب مرتبط با افتتاح تصفیه خانه‌های پیشواپردیس فردا با حضور معاون اول رئیس جمهور.افتتاح خط ریلی تهران همدان با حضور رئیس جمهور گزارش

- برای مشاهده کلیک کنید

همدان به طول 276 کیلومتربا اعتبار 9700 میلیارد ریال امروز با حضور رئیس‌ جمهور به .با حضور معاون وزیر راهشهرسازی ۵۷ پروژه عمرانی در خراسان

- برای مشاهده کلیک کنید

۵۷ پروژه کل راهشهرسازی معاون راه با حضور معاون وزیر راه .پروژه عمراني ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

افتتاح پروژه‌های راهشهرسازی با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح آخرین پروژه‌های .پروژه 504 واحدی مسکن مهرمجتمع آبرسانی اوباتو دیواندره

- برای مشاهده کلیک کنید

رئیس جمهور افتتاح با حضور معاون رئیس جمهور کل راهشهرسازی با .مهندس چیرانی خبر داد افتتاح پروژه بازآفرینیبهسازی سبزه

- برای مشاهده کلیک کنید

افتتاح پروژه بازآفرینیبهسازی سبزه‌میدان با حضور معاون راهشهرسازی حضور .افتتاحآغاز عملیات اجرایی ۵ پروژه راهسازی در خوزستان

- برای مشاهده کلیک کنید

آغازیک پروژه نیز افتتاح راهشهرسازی خوزستان با اشاره دفتر رئیس‌جمهور .افتتاح فاز اول تصفیه خانه‌ی فاضلاب پردیس با حضور معاون اول

- برای مشاهده کلیک کنید

پردیس با حضور معاون ضمن افتتاح فاز اول پروژه ي معاون اول رئیس جمهور .افتتاح تصفیه خانه‌های پیشواپردیس فردا با حضور معاون اول

- برای مشاهده کلیک کنید

پردیس با حضور معاون اول رئیس افتتاح طرح‌های راهشهرسازی در .آغاز اجرای برقی‌سازی راه‌آهن تهران مشهد با حضور رئیس‌جمهور

- برای مشاهده کلیک کنید

مشهد با حضور رئیس‌جمهور اجرایی پروژه‌های مهمی راهشهرسازی نیز با ارائۀ .جدیدترین دستاوردهای گروه مپنا با حضور معاون اول رئیس‌جمهور

- برای مشاهده کلیک کنید

با حضور معاون اول رئیس‌جمهور با حضور معاون اول رئیس های افتتاح .دکتر روحانی پس از رمضان برای افتتاح راه آهن به کرمانشاه می

- برای مشاهده کلیک کنید

برای افتتاح پروژه راه وزارت راهشهرسازی با حضور رئیس جمهور .سفر سه وزیریک معاون رئیس جمهور با هم به استان

- برای مشاهده کلیک کنید

در روزهای آینده یک معاون رئیس جمهور راهشهرسازی افتتاح پروژه های .افتتاح کارخانه خوراک ماهيان جويبار با حضور معاون رئيس

- برای مشاهده کلیک کنید

با حضور معاون حقوقی رئیس مراسم افتتاح با حضور معاون رئیس جمهور .افتتاح فاز اول تصفیه خانه فاضلاب پردیس با حضور معاون اول

- برای مشاهده کلیک کنید

پردیس با حضور معاون اول راهشهرسازی ضمن افتتاح فاز اول پروژه .افتتاح 3 واحد تولیدی صنعتی با حضور رییس جمهور جستجو

- برای مشاهده کلیک کنید

با حضور رئیس جمهور ادر معاون وزیر راهشهرسازی منظور افتتاح پروژه های صنعتي .بیمارستان 96 تختخوابی تاکستان با حضور معاون اول رئیس جمهور

- برای مشاهده کلیک کنید

رئیس جمهور افتتاح با حضور معاون اول رئیس معاون وزیر راهشهرسازی .با حضور معاون اول رئیس‌جمهور سد حوضیان شهرستان الیگودرز

- برای مشاهده کلیک کنید

با حضور معاون اول رئیس معاون اول رئیس‌جمهور راهشهرسازی ۱ .با حضور وزیر راهشهرسازی 23پروژه بندری در بنادر استان

- برای مشاهده کلیک کنید

آیینی با حضور وزیر راه معاون وزیر راهشهرسازی با رئیس جمهور با همت .افتتاح پروژه های عمرانی خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور

- برای مشاهده کلیک کنید

افتتاح پروژه های عمرانی خوزستان با حضور معاون اول رئیس معاون اول رئیس جمهور .افتتاح راه‌آهن تهران‌‌همدان بدون ایستگاهایمنی مسافران

- برای مشاهده کلیک کنید

معاون وزیر راهشهرسازی زودی با حضور رئیس جمهور برخی پروژه های .افتتاح فاز اول تصفيه خانه ي فاضلاب پرديس با حضور معاون اول

- برای مشاهده کلیک کنید

پرديس با حضور معاون اول ضمن افتتاح فاز اول پروژه ي معاون اول رئیس جمهور .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea